مشخصات بسته بندی احسان

مشخصات بسته بندی کاشی ارگ

 

ارگ
سایز متراژ وزن پالت
50*50 1/5 29 64
60*30 1/62 31/5 48
33*33 1/5 26/5 66
40*40 1/44 25/5 64
50*25 1/75 31/5 64