صادرات کاشی و سرامیک از ایران

بازرگانی کاشی و سرامیک ظفر در حال حاضر متن توضیح درباره کشور های مقصد صادرات، و دیگر اطلاعات لازم خلاصه مورد نیاز می باشد. بازرگانی کاشی و سرامیک ظفر در حال حاضر متن توضیح درباره کشور های مقصد صادرات، و دیگر اطلاعات لازم خلاصه مورد نیاز می باشد. بازرگانی کاشی و سرامیک ظفر در حال حاضر متن توضیح درباره کشور های مقصد صادرات، و دیگر اطلاعات لازم خلاصه مورد نیاز می باشد. بازرگانی کاشی و سرامیک ظفر در حال حاضر متن توضیح درباره کشور های مقصد صادرات، و دیگر اطلاعات لازم خلاصه مورد نیاز می باشد.

Zafar Ceramic Tile Trading Currently, the text of the description of the destination countries of export, and other necessary information is needed in summary. Zafar Ceramic Tile Trading Currently, the text of the description of the destination countries of export, and other necessary information is needed in summary. Zafar Ceramic Tile Trading Currently, the text of the description of the destination countries of export, and other necessary information is needed in summary. Zafar Ceramic Tile Trading Currently, the text of the description of the destination countries of export, and other necessary information is needed in summary.

 

مشاوره و فروش صادرات :
00983532328000

کارشناس فروش کشور عراق :
00983532328000

کارشناس فروش کشور پاکستان :
00983532328000

شماره فکس:
00983532328000

شماره تلگرام:
0098-9131535980

ایمیل:
zafartile@yahoo.com

آدرس:
يزد – ميبد – خ امام خمینی(ره)-طبقه فوقانی بانک صادرات مرکزی میبد-طبقه اول-

Consultation and export sales
00983532328000

Iraqi Sales Expert
00983532328000

Pakistani Sales Expert
00983532328000

Fax number
00983532328000

Telegram number
0098-9131535980

email
zafartile@yahoo.com

Address
Yazd – Meybod – Imam Khomeini (RA) – The upper class of the Central Bank of saderat  – First floor